Close

Poslední příspěvky

Webinář Freelo & Vyfakturuj.cz

Na světě je záznam webináře o unikátním spojení nástroje pro řízení úkolů Freelo a online fakturačního systému Vyfakturuj.cz. Zjistěte, jak ušetřit energii a získat čas pro ak…
Více zde

Videonávody

Webinář Freelo & Vyfakturuj.cz

Na světě je záznam webináře o unikátním spojení nástroje pro řízení úkolů Freelo a online fakturačního systému Vyfakturuj.cz. Zjistěte, jak ušetřit energii a získat čas pro ak…

Více zde

Jak správně napsat fakturu aneb náležitosti faktury

Vyfakturuj.cz: Jak správně napsat fakturu

Hned na úvod je třeba najet na správnou kolej. Z hlediska náležitostí faktury je klíčové, jestli ji vystavuje neplátce či plátce DPH, u neplátce je navíc dalším rozcestníkem skutečnost, jestli vede podvojné účetnictví nebo ne.

Faktura od neplátce DPH, který nevede podvojné účetnictví

V tomto případě je třeba respektovat zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a jeho ustanovení o obchodních listinách (§ 435). Občas se můžeme setkat i s označením faktura jako nedaňový doklad.

Vydaná faktura musí obsahovat tyto údaje o dodavateli, tedy o tom, kdo uskutečňuje plnění:

 • u OSVČ (fyzické osoby) jméno, případně dodatek ke jménu, bydliště,
 • u firmy (právnické osoby) obchodní firmu, sídlo,
 • IČ,
 • registr, kde je dodavatel zapsaný (např. obchodní rejstřík nebo živnostenský rejstřík), u firmy i oddíl a vložku,
 • pro přehlednost je určitě vhodné dodat i informaci o tom, že dodavatel není plátcem DPH.

Dále je určitě vhodné vyplnit stejné údaje i o odběrateli.

Doporučujeme také popsat zboží nebo služby, o které ve faktuře jde (např. období za které je fakturováno), a peněžní sumu, ať už pouze jako celkovou částku nebo pomocí ceny za měrnou jednotku a uvedení množství.

Uveďte i datum vystavení a splatnosti faktury.

Pro váš přehled se vyplatí také slovní a číselné označení („Faktura 123456“) – podívejte se, jak jednoduché to může být.

Vyfakturuj.cz: Ukázková faktura neplátce DPH

Ukázková faktura neplátce DPH


Faktura od neplátce DPH, který vede podvojné účetnictví

V tomto případě už je vaše faktura účetním dokladem (stále ale nedaňový doklad) a je třeba řídit se také zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Stejně jako v předchozím případě musí faktura obsahovat údaje o dodavateli, tedy o tom, kdo uskutečňuje plnění:

 • u OSVČ (fyzické osoby) jméno, případně dodatek ke jménu, bydliště,
 • u firmy (právnické osoby) obchodní firmu, sídlo,
 • IČ,
 • registr, kde je dodavatel zapsaný (např. obchodní nebo živnostenský rejstřík apod.), u firmy i oddíl a vložku,
 • pro přehlednost je určitě vhodné dodat i informaci o tom, že dodavatel není plátcem DPH.

Opět je určitě nutné vyplnit stejné údaje i o odběrateli.

V účetním dokladu je třeba popsat zboží nebo služby, o které ve faktuře jde (např. období za které je fakturováno), a peněžní sumu, ať už pouze jako celkovou částku nebo pomocí ceny za měrnou jednotku a uvedení množství.

Vzhledem k tomu, že zákon vyžaduje okamžik vyhotovení účetního dokladu, doporučujeme uvést i datum vystavení, je možné přidat i splatnost faktury.

Pro váš přehled se vyplatí také slovní a číselné označení („Faktura 123456“) – podívejte se, jak jednoduché to může být.

Faktura od plátce DPH

Rozdíl je v tom, že faktura vystavená plátcem DPH je daňový doklad. Faktura jako daňový doklad musí naplnit požadavky stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, konkrétně § 29, ať už se jedná o fakturu pro plátce nebo pro neplátce DPH.

Stejně jako v předchozích případech musí faktura obsahovat označení dodavatele, tedy toho, kdo uskutečňuje plnění:

 • u OSVČ (fyzické osoby) jméno, případně dodatek ke jménu, bydliště,
 • u firmy (právnické osoby) obchodní firmu, sídlo,
 • IČ,
 • registr, kde je dodavatel zapsaný (např. obchodní nebo živnostenský rejstřík apod.), u firmy i oddíl a vložku,
 • daňové identifikační číslo,
 • pro přehlednost je určitě vhodné dodat i informaci o tom, že dodavatel je plátcem DPH.

Stejně jako dodavatele označte i odběratele. Pokud i on je plátcem DPH, nezapomeňte uvést i jeho DIČ.

Uveďte i slovní a číselné označení („Faktura 123456“) – podívejte se, jak jednoduché to může být.

Nesmí chybět datum vystavení, je možné přidat splatnost faktury.

Další nutnou náležitostí je potom datum uskutečnění zdanitelného plnění (pokud se liší od data vystavení). Je to den, ke kterému je plátce DPH povinen přiznat daň, a zpravidla se jedná o den dodání zboží, poskytnutí služby nebo přijetí zálohové platby.

Faktura plátce DPH musí dále obsahovat rozsah a předmět plnění, tedy popis zboží nebo služeb, včetně měrných jednotek a jednotkových cen (bez daně).

Potom je třeba uvést základ daně, sazbu daně a výši daně, která musí být vždy v české měně. Sazba a výše daně se uvádět nemusí, pokud je plnění osvobozené od daně nebo pokud je osobou povinnou přiznat daň odběratel (je však třeba uvést konkrétní důvod).

Ve speciálních případech potom zákon vyžaduje tyto údaje:

 • odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, ustanovení předpisu Evropské unie nebo jiný údaj uvádějící, že plnění je od daně osvobozeno, je-li plnění osvobozeno od daně,
 • „vystaveno zákazníkem“, je-li osoba, pro kterou je plnění uskutečněno, zmocněna k vystavení daňového dokladu,
 • „daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou přiznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.

Vyfakturuj.cz: ukázková faktura plátce DPH

Ukázková faktura plátce DPH


A co razítko a podpis?

Ptáte se, jestli se musí vydaná faktura opatřit podpisem nebo razítkem? Nebo jestli je na faktuře nutný podpis kupujícího a kdo je vlastně oprávněn faktury podepisovat?

U vydaných faktur podpisové náležitosti žádný zákon nestanovuje. Fakturu tedy můžete vystavit bez razítka a podpisu.

Pozor ale na faktury přijaté, které potřebujete zařadit do účetnictví. Měly by být podepsané při převzetí, a to dle již zmiňovaného zákona o účetnictví, který stanovuje jako povinnost provést podpisový záznam osobou odpovědnou za účetní případ a osobou odpovědnou za jeho zaúčtování.

Co se týče razítka, samo o sobě právní význam nemá a právní předpisy jeho přítomnost na fakturách nevyžadují vůbec.

Jak ušetřit čas a nervy?

Ideální je použít online fakturační nástroj, který s náležitostmi pomůže, napoví, ledacos si pohlídá nebo automaticky vyplní. Vytváření faktur je pak jednoduchá záležitost na pár kliknutí. Určitě se informujte o dalších podstatných výhodách online fakturačních aplikací.

Můžete si taky zkusit nezávazně a bezpečně vytvořit fakturu v oceněném a oblíbeném nástroji Vyfakturuj.cz.

 

Jana Ulcová
Tento článek pro vás napsala Mgr. Ing. Jana Ulcová,
obsahová specialistka Redbit s.r.o.
(Vyfakturuj.cz, SimpleShop, SimpleTicket).