Close

Poslední příspěvky

Webinář Freelo & Vyfakturuj.cz

Na světě je záznam webináře o unikátním spojení nástroje pro řízení úkolů Freelo a online fakturačního systému Vyfakturuj.cz. Zjistěte, jak ušetřit energii a získat čas pro ak…
Více zde

Videonávody

Webinář Freelo & Vyfakturuj.cz

Na světě je záznam webináře o unikátním spojení nástroje pro řízení úkolů Freelo a online fakturačního systému Vyfakturuj.cz. Zjistěte, jak ušetřit energii a získat čas pro ak…

Více zde

Fakturace penále za pozdní úhradu faktury

Vyfakturuj.cz penalizační faktura

V tomto článku se dozvíte, co je penále, smluvní pokuta a úrok z prodlení, jak je správně spočítat, jak postupovat při vystavení penalizační faktury a jak se na tuto problematiku dívá nový občanský zákoník (NOZ). Pokud potřebujete další informace o tom, co dělat v případě, že vám klient nezaplatil fakturu (třeba jak psát upomínky a účinně vymáhat zaplacení dluhu), podívejte se do článku s názvem Nezaplacená faktura. Co dělat a jak se jí příště vyhnout?

Penále

Základní význam slova penále je sankce za porušení povinnosti, kterou ukládá zákon. V této podobě se s ním setkáváme v oblasti opožděné platby daní nebo třeba pojistného.

V praxi se ale pojem penále používá i jako sankce (postih) za nedodržení smluvních podmínek. Tzn. porušení povinností, ke kterým se strany smlouvy (např. dodavatel a odběratel) dobrovolně zavázaly vzájemnou dohodou.

Jednou ze sankcí je smluvní pokuta. Je to na rozdíl od úroku z prodlení nástroj smluvní, a aplikuje se tedy pouze v případě, že si ji smluvní strany mezi sebou sjednají ve smlouvě. Smluvní pokutu upravuje § 2048 občanského zákoníku.

Dalším postihem za pozdní placení faktur (a tedy porušení povinnosti dlužníka) je úrok z prodlení. Jedná se o nástroj zákonný. To znamená, že po něm můžeme sáhnout, aniž by se o něm hovořilo ve smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem.

Vedle úroku z prodlení rozlišujeme ještě úrok dohodnutý. Jedná se o případ, kdy si smluvní strany sjednají úrok jinak než je stanoveno zákonem. Konkrétní hranice nastavené nejsou, soud ale může některé dohodnuté úroky v rámci případného sporu shledat zjevně nepřiměřenými. Je proto třeba při jejich sjednávání přihlédnout ke konkrétním okolnostem, zákonem stanovenému úroku z prodlení, případně vyjít z již existujících soudních rozhodnutí.

Úrok z prodlení

Jak již bylo zmíněno, úrok z prodlení je zákonný nástroj. Základním vodítkem je občanský zákoník, § 1970 věta první: „Po dlužníkovi, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může věřitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z prodlení, ledaže dlužník není za prodlení odpovědný.

Abychom tedy mohli tento nástroj použít, musíme si zkontrolovat, že je dlužník v prodlení s určitou peněžitou povinností, která plyne ze závazkového vztahu. Zároveň je nutné, aby věřitel, tedy strana, která má být placeno, řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti a nedochází z jeho strany k prodlení. To se může stát např. pokud dodavatel neposkytne odběrateli součinnost potřebnou ke splnění dluhu. Pokud dodavatel odběrateli znemožňuje, aby mu zaplatil, logicky pak není možné nárokovat úroky z prodlení.

Výpočet úroku z prodlení

Spočítat úrok z prodlení k danému dni není nijak složitá záležitost, stačí dosadit čísla do tohoto výpočtového vzorce:

Repo sazba je jedna ze sazeb, kterou určuje Česká národní banka, a to pro finanční operace na volném trhu, pomocí nichž může např. regulovat množství peněz v oběhu. Její výši včetně vývoje v minulosti najdete tady.

Pokud je repo sazba např. 2 %, úrokovou sazbu spočítáme jednoduše přičtením osmi procentních boců: 2 + 8 = 10. Výsledná úroková sazba k doplnění do vzorce tedy bude 10 %. 

Jak vystavit penalizační fakturu?

Penalizační fakturu, tedy fakturu, jejíž položkou je vyčíslená sankce za nedodržení smluvních podmínek, vystavíte podobně jako klasickou fakturu (náležitosti najdete tady). 

Fakturace úroku z prodlení musí obsahovat jeho konkrétní výši (výsledek výpočtu). DPH se v tomto případě neuplatňuje.

Vedle těchto náležitostí se také vyplatí uvést, jaký bod smlouvy byl konkrétně porušen.

Jak si usnadnit práci?

Pokud chcete vystavovat faktury pohodlně a ušetřit čas pro zajímavější aktivity, vsaďte na Vyfakturuj.cz. Je to program, který pracuje za vás, pomáhá vytvářet faktury online co nejjednodušeji a nejrychleji, hlídá platby i bezpečí dat, poskytuje výstupy pro účetnictví a mnoho dalšího. Fakturace je naše radost, ne vaše starost. Zkuste si nezávazně vystavit fakturu klidně hned teď!

 

Jana Ulcová
Tento článek pro vás napsala Mgr. Ing. Jana Ulcová,
obsahová specialistka Redbit s.r.o.
(Vyfakturuj.cz, SimpleShop, SimpleTicket).